Tuyển Dụng Cảnh Sát Trưởng

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn thấy điều gì ở vị cảnh sát trưởng tiếp theo của Vancouver

Tương tự như những cộng đồng khác, lực lượng cảnh sát tại Vancouver đang dần thay đổi. Các mối quan ngại như về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự đa dạng và công bằng phù hợp với các mối quan ngại về hiệu quả của lực lượng cảnh sát. Điều này, cùng với những thay đổi về tỉ lệ tội phạm tại địa phương, những cải cách cấp tiểu bang, đối thoại quốc gia về lực lượng cảnh sát, mang đến cơ hội để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ ban lãnh đạo của lực lượng cảnh sát hiệu quả, toàn diện và đổi mới khi chúng tôi khởi động một cuộc tìm kiếm toàn quốc cho vị trí cảnh sát trưởng kế tiếp.

Chúng tôi muốn biết cộng đồng của mình đang đánh giá cao điều gì trong vai trò lãnh đạo của cảnh sát. Chúng tôi mời bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình bằng cách tham gia vào khảo sát ngắn dưới đây. Khảo sát được mở đến hết ngày 15 tháng 4. Các câu trả lời sẽ được ẩn danh. Phản hồi của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi góc nhìn và sự hiểu biết quan trọng về những điều cần thiết đối với cộng đồng khi chúng tôi sàng lọc và phỏng vấn các ứng viên cho vị trí quan trọng này.

Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn thấy điều gì ở vị cảnh sát trưởng tiếp theo của Vancouver

Tương tự như những cộng đồng khác, lực lượng cảnh sát tại Vancouver đang dần thay đổi. Các mối quan ngại như về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự đa dạng và công bằng phù hợp với các mối quan ngại về hiệu quả của lực lượng cảnh sát. Điều này, cùng với những thay đổi về tỉ lệ tội phạm tại địa phương, những cải cách cấp tiểu bang, đối thoại quốc gia về lực lượng cảnh sát, mang đến cơ hội để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ ban lãnh đạo của lực lượng cảnh sát hiệu quả, toàn diện và đổi mới khi chúng tôi khởi động một cuộc tìm kiếm toàn quốc cho vị trí cảnh sát trưởng kế tiếp.

Chúng tôi muốn biết cộng đồng của mình đang đánh giá cao điều gì trong vai trò lãnh đạo của cảnh sát. Chúng tôi mời bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình bằng cách tham gia vào khảo sát ngắn dưới đây. Khảo sát được mở đến hết ngày 15 tháng 4. Các câu trả lời sẽ được ẩn danh. Phản hồi của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi góc nhìn và sự hiểu biết quan trọng về những điều cần thiết đối với cộng đồng khi chúng tôi sàng lọc và phỏng vấn các ứng viên cho vị trí quan trọng này.

  • Cuộc khảo sát đã kết thúc vào ngày 15 tháng 4.

    Tương tự như những cộng đồng khác, lực lượng cảnh sát tại Vancouver đang dần thay đổi. Các mối quan ngại như về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự đa dạng và công bằng phù hợp với các mối quan ngại về hiệu quả của lực lượng cảnh sát. Điều này, cùng với những thay đổi về tỉ lệ tội phạm tại địa phương, những cải cách cấp tiểu bang và đối thoại quốc gia về lực lượng cảnh sát, mang đến cơ hội để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ ban lãnh đạo của lực lượng cảnh sát hiệu quả, toàn diện và đổi mới khi chúng tôi khởi động một cuộc tìm kiếm toàn quốc cho vị trí cảnh sát trưởng kế tiếp. 

    Chúng tôi muốn biết cộng đồng của mình đang đánh giá cao điều gì trong vai trò lãnh đạo của cảnh sát. Chúng tôi mời bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình bằng cách tham gia vào khảo sát ngắn dưới đây. Khảo sát được mở đến hết ngày 15 tháng 4. Các câu trả lời sẽ được ẩn danh. Phản hồi của bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi góc nhìn và sự hiểu biết quan trọng về những điều cần thiết đối với cộng đồng khi chúng tôi sàng lọc và phỏng vấn các ứng viên cho vị trí quan trọng này.

    Khảo Sát
    Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Page last updated: 18 Apr 2022, 10:59 AM